Tomayko Rain or Tears, mono print

Tomayko Rain or Tears, mono print